top of page
  • Foto van schrijverDe redactie van HealthSpace

Pedro Facon peter van HealthSpace

Bijgewerkt op: 22 feb. 2023

Pedro Facon, adjunct-administrateur-generaal van het Riziv en voormalig coronacommissaris, is een groot pleitbezorger van het bespreekbaar(der) maken van mentaal welzijn. Op de vraag om peter te worden van HealthSpace zei hij volmondig ‘ja’.

Pedro Facon zit neer, handen gevouwen en kijkt in de lens.
Pedro Facon

Dit zegt hij over HealthSpace:


"De wereld waarin we leven, is een optelsom van steeds sneller opeenvolgende en elkaar versterkende crises en omwentelingen. De pandemie, de klimaatkwestie, de energieschaarste, vluchtelingenstromen, etc. zijn uitdagingen die globaal zijn. Maar ook de wereld waarin we dagelijks werken en tijdens ons actief leven het grootste deel van onze tijd doorbrengen, verandert snel."


"Verwachtingen van opdrachtgevers en klanten stijgen; budgetten staan onder druk; technologie revolutioneert onze werkpraktijk maar is zelf vaak nog niet helemaal matuur en stabiel; er is vergrijzing en uitstroom en daardoor schaarste van arbeidskrachten terwijl het werk toeneemt; etc. We zijn gedwongen om voortdurend onze productiviteit en competenties in vraag te stellen en bij te schaven. Hoe overleef je in zo’n omgeving? Hoe ga je daarmee om als professional? Maar ook als mens, met talenten, maar ook met beperkingen en andere aspiraties? Waar liggen de grenzen van steeds meer, steeds sneller, steeds beter?"


"We worden om de oren geslagen met begrippen als ‘veerkracht’, maar hoe kan je die in de praktijk bewaken en versterken? Hoe vermijd je dat stress, onvermijdelijk en tot op zekere hoogte zelfs functioneel, omslaat in over-stress, uitputting, verlies van motivatie, angst en ziekte? Het zijn vragen die ik me zelf stel, als professional, als mens. En die het Riziv als organisatie zich ook stelt, zowel voor zijn medewerkers, als voor het korps van zorgverstrekkers."


"Het Riziv wil de gezondheidszorg niet enkel organiseren, financieren en toezicht houden: we willen, vertrekkend vanuit de ‘quintuple aim’-benadering, ook mee zorg dragen voor alle gezondheidszorgprofessionals. Daarom subsidiëren we bv. ook de werking van Arts in Nood en Doctors4Doctors: op dit eigenste moment wordt deze samenwerking verankerd en verlengd."

"Het online platform dat Artsenkrant en Arts in Nood van de Orde der artsen opstarten zal toelaten ervaringen, inzichten en praktische kennis inzake mentaal welzijn en veerkracht nog beter te kunnen delen tussen studenten geneeskunde, artsen in opleiding en artsen. Ik neem daarom, ook namens het Riziv, met veel overtuiging en trots het peterschap van dit initiatief op."


Dit zeggen anderen over HealthSpace


Frank Vandenbroucke

Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid


Frank Vandenbroucke zit neer en poseert voor de camera.
Frank Vandenbroucke
Hilde Crevits

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Hilde Crevits lacht.
Hilde Crevits

"Mentaal welzijn bij artsen blijft ook vandaag nog te vaak een taboe. Paradoxaal genoeg zijn artsen, die zelf de eerste persoon zijn om mensen te hulp te schieten, vaak de laatste om hulp te zoeken bij psychische problemen. Ook tijdens de coronacrisis is dat duidelijk gebleken. Hoewel de nood toen door de hoge werkdruk en stress groter was dan ooit en er extra initiatieven werden genomen om tegemoet te komen aan die psychische problemen, konden velen de weg naar ondersteuning niet vinden."


"Het is dan ook bijzonder belangrijk om mentale problemen bespreekbaar te maken. Bij de brede bevolking bestaan verschillende gekende initiatieven zoals Te Gek!? of de campagne ‘Kom uit je kop’ van het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie, het VLESP. Specifiek voor artsen levert Arts in Nood op dat vlak al jaren prachtig werk door laagdrempelige, discrete en vertrouwelijke begeleiding aan te reiken aan artsen die worstelen met psychosociale problemen."


"Als Vlaams minister van Welzijn ben ik bijzonder blij dat we daar vandaag dankzij het gemeenschappelijke initiatief van Artsenkrant en Arts in Nood een nieuw online platform aan kunnen toevoegen dat artsen op een toegankelijke en laagdrempelige manier sensibiliseert en helpt. Door artikels, getuigenissen en opinies over mentaal welzijn, kwetsbaarheid en veerkracht in de medische en zorgwereld, kunnen jullie collega’s die het nodig hebben, ondersteunen en een warm hart onder de riem steken. Door zelf kwetsbaarheid te tonen, kan je onwaarschijnlijk veel betekenen voor een ander. Ieder van ons kan zo’n voorbeeld en bron van steun zijn voor iemand anders."


"Ik wil Artsenkrant en Arts in Nood dan ook van harte bedanken voor jullie engagement en alle succes toewensen met dit prachtige initiatief."


Dr. Thomas Pattyn

Psychiater, voorzitter Doctors4Doctors

Portretfoto van Thomas Pattyn, die in de lens kijkt.
Dr. Thomas Pattyn

"Mensen die arts willen worden zijn veelal goed geplaatste mensen om zich bezig te houden met de gezondheid van diezelfde mensen. Ze storten zich al vroeg, met passie en idealisme, op een ingangsexamen om nog maar toegelaten te kunnen worden tot geneeskundige studies. Daarna volgt een jarenlange opleiding onder strenge supervisie voordat ze zelfstandig het vak mogen uitoefenen. Artsen zijn dus goed geplaatste en opgeleide mensen om kwaliteitsvolle en tijdige zorg te leveren en ze doen dat ook... voor anderen."


"Artsen zijn vaak ook mensen die zichzelf (te) weinig tijd en ruimte geven om te zoeken wat zij zelf nodig hebben om hun passie, idealisme en werklust te behouden. Een proces dat niet vanzelfsprekend is; een proces waar moet worden stilgestaan bij wat er nodig is, op individueel niveau als op systemisch niveau. Doctors4Doctors vecht al langere tijd om tijd en ruimte hiervoor te mogen en te kunnen maken."


"HealthSpace zorgt alvast voor die ‘ruimte'. Laten we, als artsengroep, nu zelf ook beslissen om die tijd te nemen!"

Comments


bottom of page